9/21/2016 3:25:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Trường Đại học Thủy lợi Giao đề tài thiết kế tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn cho các nhóm sinh viên khóa 54 và các khóa trước của chương trình tiên tiến. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là 14 tuần: từ 12/9/2016 ÷ 16/12/2016. Trong thời gian trên sinh viên chịu sự quản lý về mọi mặt của Nhà trường và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.

Chi tiết xem tại đây 

Danh sách sinh viên xem tại đây

 Biên tập: Bình Dương

Các tin khác