4/14/2016 10:25:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

       Số:  551 /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 14  tháng 3  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đề tài thiết kế tốt nghiệp cho sinh viên K54, K55

trình độ Cao đẳng liên thông lên đại học (Học kỳ 2 năm học 2015-2016)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

   Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học & Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

            Căn cứ vào Quyết định số 1305/QĐ-ĐHTL ngày 01/8/2013 về việc Ban hành Quy định về Hoc phần tốt nghiệp trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Liên thông , vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Thủy Lợi;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 trình độ cao đẳng  liên thông lên đại học;

            Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên lớp K54LT, K55LT trình độ cao đẳng  liên thông lên đại học,

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Công trình;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1./ Nay giao đề tài thiết kế tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn cho 02 sinh viên K55LT trình độ cao đẳng  liên thông lên đại học.

2./ Nay giao đề tài thiết kế tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn lần 2 cho 01 sinh viên K54LT trình độ cao đẳng  liên thông lên đại học.

Danh sách kèm theo tại đây

Điều 2. 1./ Thời gian làm đồ án tốt nghiệp: 14 tuần từ 14/3/2016 ÷ 17/6/2016, trong thời gian trên sinh viên chịu sự quản lý về mọi mặt của Nhà trường và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.

   2/ Những sinh viên chưa hoàn thành các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quôc phòng phải đi học và đi thi khi đủ điều kiện cấp các chứng chỉ GDQP, GDTC mới đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Nếu trong thời gian cho phép không đủ điều kiện cấp các Chứng chỉ GDQP, GDTC, Nhà trường sẽ giải quyết theo Quy chế.

                  Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Công trình, Phòng Tài vụ các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong các danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                 Nơi nhận:

                   - Như điều 3;

                   - Lưu VT, CTCT&QLSV

KT.HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trịnh Minh Thụ   

 

Các tin khác