2/2/2016 2:48:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

   Số: 200 /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về giao đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học K46

Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Căn cứ đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch đào tạo khoá học 2011 – 2015 và kết quả học tập  của các lớp đại học vừa làm vừa học K46 và tương đương;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Đào tạo đại học và Sau đại học, Trưởng khoa Tại chức, Trưởng khoa Công trình, Trưởng khoa Kỹ thuật tài nguyên nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đề tài đồ án tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn cho 474 sinh viên các  lớp 46C, Thanh Hóa 6C, Lào Cai 1C, Quảng Bình 2C, Sông Đà 8C,Thuận Hải 20C1, Thuận Hải 20C2, Tiền Giang 1C, Thái Nguyên 2CTN, Sóc Trăng 1CTN (Danh sách kèm theo  Danh sách tại đây).

Điều 2. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp từ ngày 18/01/2016 đến ngày 13/5/2016 (trong đó có 3 tuần Nghỉ Tết nguyên đán từ 01/02/2016 ÷ 21/02/2016). Trong thời gian trên sinh viên chịu sự quản lý về mọi mặt của Nhà trường và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.

Điều 3. Trưởng các phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng  phòng Đào tạo đại học và Sau đại học, Trưởng khoa Tại chức, Trưởng các Khoa, Tài vụ, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- ĐTN, HSV;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác