1/26/2016 4:34:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

Số      161    /QĐ-ĐHTL

                                                                                                   Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về giao đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học thực hiện tại Hà Nội và Viện Đào tạo và Khoa học Ứng dụng Miền Trung

Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi ban hành theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ- BGD ĐT ngày 28/06/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1305 QĐ/ĐHTL ngày 01/8/2013 về việc Ban hành Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Liên thông, Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi;

            Căn cứ kế hoạch đào tạo và kết quả học tập  của các lớp đại học vừa làm vừa học.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Tại chức, Trưởng khoa Công trình, Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung (Viện ĐT&KHƯD Miền Trung)

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1.  1/ Giao đề tài đồ án tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn cho 03 sinh viên các  lớp Sơn La 1, Hà Tĩnh 1, Sài Gòn 20 thực hiện tại Cơ sở Hà Nội (Danh sách 1 kèm theo)

                        2/ Giao đề tài đồ án tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn cho 06 sinh viên các lớp Thuận Hải 19 và 01 sinh viên lớp Thuận Hải 18 thực hiện tại Viện ĐT& KHƯD Miền Trung (Danh sách 2 kèm theo)

           

            Điều 2. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là 14 tuần (từ 18/01/2016 ÷ 13/05/2016). Trong thời gian trên sinh viên chịu sự quản lý về mọi mặt của Nhà trường và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.

 

            Điều 3. Các ông Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Tại chức, Trưởng khoa Công trình, Viện trưởng Viện ĐT&KHƯD Miền Trung, các đơn vị có liên quan, giáo viên và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác