10/5/2015 3:49:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

                Số:     947 /TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05  tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam

 

 


Theo công văn số 3548 CV/TĐTN-TNTH ngày 02/10/2015 của Ban chấp hành Đoàn Thành phố Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, Nhà trường thông báo như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đang học tập tại Hà Nội

2. Số lượng học bổng: 01 suất trị giá 5.000.000đ

3. Tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn bắt buộc:

+ Sinh viên chưa từng được nhận học bổng của Quỹ hỗ trợ sinh viên Việt Nam hoặc bất cứ học bổng của cơ quan, tổ chức khác.

+ Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn (gia đình thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, những trường hợp khó khăn khác phải có xác nhận của địa phương)

            - Tiêu chuẩn ưu tiên:

                        + Sinh viên có địa chỉ thường trú tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

                        + Sinh viên mồ côi cha, mẹ, có anh/chị/em ruột hoặc bản thân bị bệnh, khuyết tật

+ Là sinh viên có kết quả đạt loại giỏi trong học tập và thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học trong năm học 2014 - 2015

                        + Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội

+ Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội

II. QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN:

- Trước ngày 08/10/2015: Sinh viên có các điều kiện như trên nộp hồ sơ về các khoa, trung tâm

- Trước ngày 09/10/2015: Các khoa, trung tâm, đề cử 01 sinh viên kèm hồ sơ gửi về phòng CTCT & Quản lý sinh viên theo mẫu:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ CỬ NHẬN HỌC BỔNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆT NAM

KHOA (TRUNG TÂM)..........................................................

TT

Họ tên

Lớp

Điểm TBHT

Hoàn cảnh gia đình

Thành tích

Hộ khẩu thường trú 

 

 

 

Kỳ I (14-15)

Kỳ II (14-15)

 

 

 

- Từ ngày 09/10/2015 đến ngày 12/10/2015: Nhà trường xét duyệt sinh viên được các khoa, trung tâm, đề cử để chọn 01 sinh viên nhận học bổng.

- Trước ngày 14/10/2015: Sinh viên được Nhà trường đề cử nộp hồ sơ xin nhận học bổng tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên.

Để đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả trong việc xét chọn sinh viên, đề nghị sinh viên và các đơn vị trong trường thực hiện đúng nội dung thông báo./.

 

            Ghi chú:

- Điểm Trung bình học tập của sinh viên lấy theo điểm thi của các môn học lần đầu và không có điểm dưới  trung bình.

 

Nơi nhận :

- BGH (để b/c);

- Các Khoa, TT, ĐTN, HSV;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                              (đã ký)

 

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 

 

 

Các tin khác