4/13/2015 3:08:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                   

Số:    525     /QĐ-ĐHTL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06 tháng  04  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

Học kỳ I năm học 2014 – 2015

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

 Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành Quyết định số 42 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007;

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ quyết định 1262/QĐ-ĐHTL ngày 17/7/2013 về ban hành quy định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy lợi từ năm học 2013-2014;

 Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên học kỳ I  năm học 2014– 2015;

 Theo đề nghị của các Ông/Bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học  2014 – 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay cấp học bổng  khuyến khích học tập kỳ I  năm học 2014 – 2015 cho 21 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (Danh sách kèm theo).

Điều 2.  Sinh viên có tên ở Điều 1  được hưởng số tiền học bổng như trong danh sách.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 

Danh sách sinh viên khoa CNTT nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2014-2015. Xemtại đây.

Các tin khác