4/16/2015 10:48:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                   

Số:               /QĐ-ĐHTL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 08  tháng  04  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Trung tâm Địa tin học

Học kỳ I năm học 2014 – 2015

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

 Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành Quyết định số 42 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007;

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ quyết định 1262/QĐ-ĐHTL ngày 17/7/2013 về ban hành quy định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy lợi từ năm học 2013-2014;

 Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên học kỳ I  năm học 2014– 2015;

 Theo đề nghị của các Ông/Bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Giám đc Trung tâm Địa tin học, Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học  2014 – 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay cấp học bổng  khuyến khích học tập kỳ I  năm học 2014 – 2015 cho 7 sinh viên Trung tâm Địa tin học (Danh sách kèm theo).

Điều 2.  Sinh viên có tên ở Điều 1  được hưởng số tiền học bổng như trong danh sách.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Giám đc Trung tâm Địa tin học, Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 

 

  

DANH SÁCH SINH VIÊN TRUNG TÂM ĐỊA TIN HỌC

 NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHTL ngày 08/04/2015)

 

STT

Mã sinh viên

Họ và tên

Lớp

ĐTB Hệ 4

Số TC

Rèn luyện

Loại bổng

Mức học bổng

1

1251150750

Nguyễn Thị Phương

54TD-BD

3.19

16

Tốt

Khá

3,360,000

2

1351153167

Nguyễn Thị Băng  Thanh

55TD-BD

3.47

17

Tốt

Giỏi

4,284,000

3

1351153119

Nguyễn Thị Hồng Nhung

55TD-BD

3.47

17

Tốt

Giỏi

4,284,000

4

1351152932

Hà Kiều  Anh

55TD-BD

3.35

17

Tốt

Giỏi

4,284,000

5

1351153028

Nguyễn Thị  Hiếu

55TD-BD

3.18

17

Tốt

Khá

3,570,000

6

1451151014

Vũ Thị Thanh Vui

56TD-BD

3.13

15

Tốt

Khá

3,150,000

7

1451153000

Nguyễn Huyền Trang

56TD-BD

2.73

15

Tốt

Khá

3,150,000

Tổng

 

26,082,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác