1/12/2015 10:41:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
THÔNG BÁO: Về kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1074/TB-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

 Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 như sau:

TT

Nội dung công việc

Cơ sở đào tạo

Các đợt trong năm 2015

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

I.

Tuyển sinh cao học khóa 23:

1

Thời gian thi tuyển

Toàn trường

13/04/2015 – 19/04/2015

07/09/2015 – 13/09/2015

 

 

II.

Khai giảng và trao bằng Thạc sĩ:

1

Khai giảng và trao bằng Thạc sĩ

Hà Nội

05/06/2015

06/11/2015

 

 

Cơ sở 2

12/06/2015

13/11/2015

 

 

III.

Giao đề tài luận văn tốt nghiệp:

1

Khoa xét duyệt đề cương LVCH và gửi danh sách tên Đề tài LVCH, Người HD, Bộ môn QL (bản cứng có xác nhận của Hội đồng KH&ĐT) gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Toàn trường

Trước ngày

16/01/2015

Trước ngày

17/04/2015

Trước ngày

31/07/2015

Trước ngày

16/10/2015

IV.

Kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

1

Khoa chuyên ngành gửi danh sách Hội đồng về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Toàn trường

Trước ngày

20/03/2015

Trước ngày

02/06/2015

Trước ngày

04/09/2015

Trước ngày

04/12/2015

2

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trình Ban Giám hiệu ký Quyết định

Toàn trường

Trước ngày

27/03/2015

Trước ngày

12/06/2015

Trước ngày

11/09/2015

Trước ngày

11/12/2015

3

Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Hà Nội

06/04/2015 – 12/04/2015

22/06/2015 – 28/06/2015

21/09/2015 – 27/09/2015

21/12/2015 – 27/12/2015

Cơ sở 2

20/04/2015 – 26/04/2015

29/06/2015 – 12/07/2015

28/09/2015 – 04/10/2015

11/01/2016 – 17/01/2016

V.

Tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn B1 Châu Âu:

1

Thời gian tổ chức thi

Toàn trường

09/03/2015 – 15/03/2015

08/06/2015 – 14/06/2015

14/09/2015 – 20/09/2015

30/11/2015 – 06/12/2015

VI. Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học: Theo thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ của các lớp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm;

PHÓ HIẾU TRƯỜNG

- Các Bộ môn;

(đã ký)

- Cơ sở 2;

 

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ