9/10/2015 4:25:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                   

   Số:  855/TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập

Học kỳ 1, năm học 2015-2016

­

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-ĐHTL ngày 24/8/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi về ban hành Quy định về học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định 1262/QĐ-ĐHTL ngày 17/7/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ Lợi về ban hành quy định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy lợi;

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc Miễn giảm học phí (MGHP), trợ cấp xã hội (TCXH), Hỗ trợ chi phí học tập theo quy định trong học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

I.         MIỄN GIẢM HỌC PHÍ:

1.        Đối tượng

1.1. Đối tượng được miễn 100% học phí:

- Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL - UBTVQH11 ngày 29/6/2005Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng);

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

- Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ);

- Sinh viên hệ cử tuyển;

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ;

- Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.(Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu)

1.2. Đối tượng được giảm 50% học phí:

   Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

2.        Thủ tục, hồ sơ MGHP ở học kỳ 1, năm học 2015-2016

2.1   Đối với sinh viên đã được miễn, giảm học phí ở kỳ 2 năm học 2014-2015:

Sinh viên không phải nộp lại hồ sơ, sinh viên sẽ được MGHP tại kỳ 1, năm học 2015-2016 theo quy định (Có danh sách kèm theo)

 

2.2  Đối với sinh viên chưa nộp hồ sơ: Nộp đơn đề nghị được MGHP (Theo mẫu số 01) và hồ sơ như sau:

a.              Sinh viên là con của người có công với cách mạng được hưởng ưu đãi, hồ sơ gồm:

·   Sinh viên là con Liệt sỹ:

      Bản sao công chứng Giấy xác nhận Liệt sỹ của bố/mẹ;

      Giấy xác nhận là con của Liệt sỹ.

·   Sinh viên là con của thương bệnh binh, con của người được chính sách như thương binh, hồ sơ gồm:

      Giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận sinh viên là con của Thương bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh.

      Bản sao công chứng thẻ Thương bệnh binh của bố/mẹ (nếu có).

·   Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hồ sơ gồm:

      Giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

      Bản sao công chứng biên bản giám định y khoa bị nhiễm chất độc hóa học của bố/mẹ (nếu có).

b.Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa, hồ sơ gồm:

      Bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện cho sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

      Bản sao công chứng Giấy chứng tử của bố và mẹ (nếu có).

c.                   Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, hồ sơ gồm:

      Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);

      Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo của UBND cấp xã cấp cho đối tượng có khó khăn về kinh tế.

d.                  Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ gồm:

      Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tộc hoặc Giấy khai sinh của sinh viên;

      Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của năm 2015 do UBND cấp xã cấp cho gia đình sinh viên.

e.                   Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, hồ sơ gồm:

      Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người hoặc Giấy khai sinh của sinh viên;

      Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

      Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình.

f.                    Sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên, hồ sơ gồm:

      Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;

      Giấy chứng nhận của địa phương trong đó xác nhận sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

II.      TRỢ CẤP XÃ HỘI:

1.        Đối tượng

1.1 Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao;

1.2 Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

1.3 Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995;

1.4 Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập.

2.     Thủ tục, hồ sơ thực hiện TCXH ở học kỳ 1, năm học 2015-2016

Đối với sinh viên thuộc đối tượng 1.1, 1.2, 1.3 đã làm thủ tục và nộp hồ sơ TCXH: không phải nộp hồ sơ, sinh viên sẽ được hưởng TCXH kỳ 1, năm học 2015-2016 theo quy định.

Đối với sinh viên thuộc đối tượng 1.1, 1.2, 1.3 chưa nộp hồ sơ và sinh viên thuộc đối tượng 1.4: Nộp đơn đề nghị được hưởng TCXH (Theo mẫu 02) và hồ sơ như sau:

a.            Đối với sinh viên dân tộc ít người ở vùng cao, hồ sơ gồm:

-    Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên (mang bản gốc để đối chiếu) hoặc giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ trong trường hợp giấy khai sinh bản gốc bị mất;

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình, phải có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm vào trường Đại học Thủy lợi)

- Bản xác nhận nơi cư trú thuộc vùng cao của chính quyền địa phương (đối với những trường hợp hộ khẩu không thuộc trong danh sách vùng cao kèm theo thông báo)

b.            Đối với sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa, hồ sơ gồm:

-    Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên;

-    Bản sao công chứng giấy chứng tử của cha và mẹ hoặc xác nhận của UBND cấp Xã (Phường) là cha mẹ đã mất;

-    Xác nhận của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi sinh viên cư trú: xác nhận sinh viên không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên.

c.             Đối với sinh viên là người tàn tật và có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, hồ sơ gồm:

-    Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Y khoa có thẩm quyền xác nhận khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên.

-    Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của UBND cấp Xã (Phường).

d.            Đối với sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tâp, hồ sơ gồm:

-    Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2015 do UBND cấp xã xác nhận.

Điều kiện học tập: Là sinh viên có kết quả học tập ở kỳ 2 (2014 – 2015) từ khá trở lên, kết quả rèn luyện kỳ 2 (2014 – 2015) đạt từ loại Tốt trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét trợ cấp, trong đó:

-    Các môn học lần đầu sinh viên đăng ký học có điểm ở lần thi thứ nhất đạt từ điểm trung bình trở lên;

-    Số tín chỉ môn học lần đầu đăng ký học & thi trong kỳ 2 (2014 – 2015) phải tối thiểu 15 tín chỉ; hoặc bằng số tín chỉ tối đa mở cho ngành đó. Với những sinh viên có số tín chỉ môn học lần đầu học và thi ít hơn tín chỉ quy định ở kỳ 2 (2014 – 2015) nếu có số tín chỉ tích lũy đến thời điểm xét ≥ số tín chỉ tích lũy quy định theo chương trình đào tạo cũng sẽ được xét TCXH.

 

III.   HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP:

1.        Đối tượng

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

(Trừ sinh viên: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học)

2.        Thủ tục, hồ sơ thực hiện Hỗ trợ chi phí học tập ở học kỳ 1, năm học 2015-2016

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Theo mẫu 03);     

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2015 do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

IV.    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1.     Kế hoạch thực hiện

- Từ ngày 9/9/2015 đến ngày 29/9/2015:

Sinh viên nộp đơn và hồ sơ theo hướng dẫn tại phòng trực tiếp sinh viên – Phòng CTCT & Quản lý sinh viên (P.112 / Nhà A1)

- Từ ngày 29/9/2015 đến ngày 05/10/2015: Nhà trường xét duyệt hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập.

- Ngày 05/10/2015 ÷ 10/10/2015: Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1, năm học 2015-2016.

2.       Đề nghị

- Các khoa, các lớp triển khai thông báo này tới sinh viên và hướng dẫn cho sinh viên thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến chế độ.

- Cơ sở 2 triển khai cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tới sinh viên học tại Cơ sở 2 theo đúng quy định.

3.     Lưu ý

Nhà trường chỉ thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên tính từ ngày sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ; không giải quyết đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                         

- BGH (để b/c);                                                         

- Các Khoa, CS2, P5;                               

- Các lớp CQ trong trường;                                                               - Lưu VT, CTCT&QLSV,

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

(Đã ký)

 

ThS. Đặng Hương Giang

 

 Danh sách dự kiến miễn giảm học phí

 
 
 

Các tin khác