6/9/2015 10:14:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

   BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

          Số      935   /QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 27  tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những sinh viên đạt giải

tại kỳ thi Olympic Quốc gia các môn học năm  học 2014 -2015

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Thủy lợi ban hành Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy định và thi Olympic môn học ban hành kèm theo Quyết định số 850/QĐ-ĐHTL ngày 02/5/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ kết quả thi Olympic Quốc gia các môn học năm học  2014 - 2015;

Xét đề nghị của  Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,  

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1.  Nay tặng Giấy khen và thưởng cho cho 64 sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic Quốc gia các môn học: Toán học, Cơ học kỹ thuật, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Cơ học đất, Thủy lực, Vật lý, Chi tiết máy, Ứng dụng tin học trong cơ học năm học 2014 – 2015 ( có danh sách kèm theo):

            Mức thưởng như sau:

                        03 Giải nhất                 :         1.000.000 đồng

                        05 Giải nhì                   :         700.000 đồng

                        23 Giải ba                     :         500.000 đồng

                      33 Giải khuyến khích :            200.000 đồng

            Điều 2. Tặng giấy khen và phần thưởng cho  7 Đội tuyển đạt giải Đồng đội trong kỳ thi Olympic Quốc gia các môn học năm  học 2014- 2015 (có danh sách kèm theo)

- 01 Đội tuyển đạt giải Nhất – Mức thưởng: 2.000.000 đồng

- 03 Đội tuyển đạt giải Nhì – Mức thưởng: 1.500.000 đồng

- 03 Đội tuyển đạt giải Ba – Mức thưởng : 1.000.000 đồng

            Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa, tài vụ, các Bộ môn, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại điều 1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.                                                              (đã ký)

                                   GS.TS Trịnh Minh Thụ

                              

                                    DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
 ĐẠT GiẢI TẠI CÁC KỲ THI OLYMPIC QUÔC GIA NĂM  HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo quyết định số…….QĐ-ĐHTL ngày ………….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Lớp

Giải

Môn thi

1

Nguyễn Trí Đạo

53CTN

Nhất

Cơ học đất

2

Nguyễn Trọng  Khang

54C-TL1

Nhất

Toán học

3

Lê Công Đức

55C5

Nhất

Toán học

4

Tăng Thế Hiển

53C-TL3

Nhì

Sức bền vật liệu

5

Hồ Văn Hoàng

53C-TL4

Nhì

Sức bền vật liệu

6

Nguyễn Quý Nhất

53C-TL3

Nhì

Sức bền vật liệu

7

Nguyễn Viết Tùng

53NTC2

Nhì

Cơ học đất

8

Nguyễn Thị Trang

53C-TL4

Nhì

Cơ học đất

9

Vũ Thị Thảo

54C-TL1

Ba

Cơ học kỹ thuật

10

Ninh Duy Châu

54C-TL3

Ba

Cơ học kỹ thuật

11

Nguyễn Đình Trọng

53C-TL2

Ba

Sức bền vật liệu

12

Nguyễn Thị Vân

53CT3

Ba

Sức bền vật liệu

13

Nguyễn Quang Thanh

53C-TL1

Ba

Sức bền vật liệu

14

Lê Văn Tình

53CT1

Ba

Cơ học kết cấu

15

Dương Công Mạnh

53C-TL4

Ba

Cơ học kết cấu

16

Trần Văn Nam

53CT1

Ba

Cơ học kết cấu

17

Đinh Duy Công

53C-TL1

Ba

Cơ học kết cấu

18

Trần Đức Mạnh

53C-TL2

Ba

Thủy lực

19

Trần Quỳnh Giao

54GT-Đ1

Ba

Cơ học đất

20

Nguyễn Đắc Hùng

53C-TL4

Ba

Cơ học đất

21

Nguyễn Thị Quỳnh Thơ

53C-XD

Ba

Cơ học đất

22

Trương Văn Đại

54Đ1

Ba

Cơ học đất

23

Nguyễn Quốc Việt

53Đ2

Ba

Cơ học đất

24

Dương Thị Hải Yến

54N-QL

Ba

Cơ học đất

25

Phan Thị Nhung

54M1

Ba

Chi tiết máy

26

Lường Văn Bình

54C-TL3

Ba

Ứng dụng tin học trong cơ học

27

Trần Quang Dư

54KTĐ

Ba

Toán học

28

Ngô Văn Tùng

56C2

Ba

Toán học

29

Dương Văn Thịnh

55C1

Ba

Vật lý

30

Phạm Xuân Linh

53C-TL3

Ba

Vật lý

31

Nguyễn Quang Hưng

54C-TL3

Ba

Vật lý

32

Nguyễn Thị Trang

55CTN

Khuyến khích

Cơ học kỹ thuật

33

Trần Thị Nhung

55CTN

Khuyến khích

Cơ học kỹ thuật

34

Lường Văn Bình

54C-TL3

Khuyến khích

Cơ học kỹ thuật

35

Tống Thị Phương

54Đ2

Khuyến khích

Cơ học kỹ thuật

36

Vũ Gia Toàn

53C-TL3

Khuyến khích

Cơ học kỹ thuật

37

Bùi Thế Trí

55Đ1

Khuyến khích

Cơ học kỹ thuật

38

Vũ Thị Kim Thoa

53C-TL1

Khuyến khích

Sức bền vật liệu

39

Đỗ Ngọc Hoàn

53C-TL4

Khuyến khích

Sức bền vật liệu

40

Phạm Hải Yến

53C-TL3

Khuyến khích

Sức bền vật liệu

41

Tạ Đức Khởi

53C-TL2

Khuyến khích

Cơ học kết cấu

42

Trương Sỹ Hoàn

53C-XD

Khuyến khích

Cơ học kết cấu

43

Trịnh Đắc Tuấn

53C-TL3

Khuyến khích

Thủy lực

44

Tôn Thị Bảo Yến

54C-TL3

Khuyến khích

Thủy lực

45

Lê Hữu Anh

54C-TL3

Khuyến khích

Thủy lực

46

Hồ Thị Trâm

53C-TL3

Khuyến khích

Thủy lực

47

Vũ Thị Thu Thảo

54N-QK

Khuyến khích

Thủy lực

48

Nguyễn Thị Hương

54N-QH

Khuyến khích

Cơ học đất

49

Mã Thị Viền

54N-KQ

Khuyến khích

Cơ học đất

50

Nguyễn Thị Phương Thảo

54C-TL1

Khuyến khích

Cơ học đất

51

Phan Trung Mạnh

54M2

Khuyến khích

Chi tiết máy

52

Lê Đỗ Tất Thành

54M1

Khuyến khích

Chi tiết máy

53

Nguyễn Thị Thảo

54M1

Khuyến khích

Chi tiết máy

54

Lê Văn Hoạch

54M1

Khuyến khích

Chi tiết máy

55

Nguyễn Đức Hoàng Nam

55CT1

Khuyến khích

Ứng dụng tin học trong cơ học

56

Ninh Duy Châu

54C-TL3

Khuyến khích

Ứng dụng tin học trong cơ học

57

Hà Văn Tú

55GT2

Khuyến khích

Ứng dụng tin học trong cơ học

58

Lê Xuân Tình

53M-TBNC

Khuyến khích

Ứng dụng tin học trong cơ học

59

Phạm Hữu Nhất

53M-TBNC

Khuyến khích

Ứng dụng tin học trong cơ học

60

Nguyễn Anh Hùng

53M-TBNC

Khuyến khích

Ứng dụng tin học trong cơ học

61

Trần Văn Nam

53CT1

Khuyến khích

Toán học

62

Tô Duy Hoàn

55B2

Khuyến khích

Vật lý

63

Lê Minh Dũng

55C1

Khuyến khích

Vật lý

64

Nguyễn Đắc Đông

55C4

Khuyến khích

Vật lý

 

 

 

   BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

           Số   936   /QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những sinh viên đạt giải

tại kỳ thi Olympic cấp trường các môn học năm học 2014-2015 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Thủy lợi ban hành Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy định và thi Olympic môn học ban hành kèm theo Quyết định số 850/QĐ-ĐHTL ngày 02/5/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ kết quả thi Olympic cấp trường các môn học năm học 2014-2015;

Xét đề nghị của  Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,  

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1.  Nay cấp Giấy chứng nhận và thưởng cho 195 sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp trường các môn học: Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Thủy lực, Vật lý, Toán học, Cơ học đất năm học 2014-2015 ( có danh sách kèm theo):

            Mức thưởng như sau:

                        16 giải Nhất                           :           300.000 đồng/1giải

                        40 giải nhì                              :           200.000 đồng/1giải

                        68 giải Ba                               :           150.000 đồng/1giải

                        70 giải khuyến khích :           100.000 đồng/1giải

            Điều 2. Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa, tài vụ, các Bộ môn, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 2;                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.                                                           (đã ký)

 

                                                                                                 GS.TS Trịnh Minh Thụ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DO ĐẠT GiẢI
TRONG KỲ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số……./QĐ-ĐHTL ngày 27/5/2015)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Lớp

Giải đạt được

Môn thi

1

Hồ Thị Trâm

53C-TL3

Nhất

Thủy lực

2

Trần Đức  Mạnh

53C-TL2

Nhì

Thủy lực

3

Nguyễn Quang  Thanh

53C-TL1

Ba

Thủy lực

4

Trịnh Đắc Tuấn

53C-TL3

Ba

Thủy lực

5

Đỗ Ngọc  Hoàn

53C-TL4

Ba

Thủy lực

6

Trần Thị  Ngoan

54C-TL3

Khuyến khích

Thủy lực

7

Trần Quang Dư

54KTĐ

Nhất

Toán học

8

Ngô Văn  Tùng

56C2

Nhất

Toán học

9

Nguyễn Ngọc Dũng

55CT1

Nhất

Toán học

10

Trần Văn Nam

53CT1

Nhất

Toán học

11

Nguyễn Trọng Khang

54CTL1

Nhất

Toán học

12

Phạm Thị Ngọc Nữ

55QLXD1

Nhất

Toán học

13

Đinh Văn Thạch

55C2

Nhất

Toán học

14

Vũ Minh  Dũng

56N2

Nhì

Toán học

15

Phan Thị Ngọc  Hoa

56TD-BD

Nhì

Toán học

16

Ngô Văn Thức

56M1

Nhì

Toán học

17

Lê Công Đức

55C5

Nhì

Toán học

18

Lê Ngọc Tuấn

53C-GT

Nhì

Toán học

19

Trần Đức Mạnh

53CTN2

Nhì

Toán học

20

Nguyễn Tuấn Anh

56C1

Nhì

Toán học

21

Nguyễn Hoàng Bách

56N2

Nhì

Toán học

22

Chu Tiến Dũng

56CX1

Nhì

Toán học

23

Lê Thị Thanh Hải

56K1

Nhì

Toán học

24

Trần Thế Hải

56M1

Nhì

Toán học

25

Phan Ngọc Hiệp

56CX1

Nhì

Toán học

26

Hoàng Sỹ  Hiếu

56C1

Nhì

Toán học

27

Nguyễn Xuân Hòa

56MT2

Nhì

Toán học

28

Đinh Trọng Hòa

56GT2

Nhì

Toán học

29

Mai Thu  Hoài

56CX2

Nhì

Toán học

30

Lê Quang Hưng

56B1

Nhì

Toán học

31

Tạ Công  Minh

56B1

Nhì

Toán học

32

Tạ Quang  Minh

56N4

Nhì

Toán học

33

Phạm Ngọc Sơn

55C2

Nhì

Toán học

34

Đoàn Minh Tuấn

56CTN

Nhì

Toán học

35

Lê Song Tùng

53HP

Nhì

Toán học

36

Bùi Mỹ Anh

56TĐBĐ

Nhì

Toán học

37

Dương Thị Thu Thủy

56CTN

Nhì

Toán học

38

Nguyễn Văn Chung

56M2

Ba

Toán học

39

Hồ Mạnh  Cường

56H2

Ba

Toán học

40

Ngô Việt Đức

56CX1

Ba

Toán học

41

Nguyễn Hà  Phương

56C1

Ba

Toán học

42

Hoàng Văn Quyền

56H1

Ba

Toán học

43

Nguyễn Thị Trinh

56N1

Ba

Toán học

44

Hoàng Trọng  Tùng

56C4

Ba

Toán học

45

Nguyễn Thị Ngọc Vân

56B2

Ba

Toán học

46

Cao Thị Thủy

55KT2

Ba

Toán học

47

Phạm Mai Hồng Hạnh

55C1

Ba

Toán học

48

Phạm Thế Sơn

56CTN

Ba

Toán học

49

Phạm Tuấn  Anh

55TH1

Ba

Toán học

50

Phạm Kiều  Chinh

56C2

Ba

Toán học

51

Hoàng Anh Dũng

56QLXD1

Ba

Toán học

52

Nguyễn Trường Duy

56B1

Ba

Toán học

53

ĐInh Văn Hải

56B2

Ba

Toán học

54

Đào Thị  Hòa

56B1

Ba

Toán học

55

Đỗ Nguyên Hoàng

56GT1

Ba

Toán học

56

Lê Minh Huệ

56N1

Ba

Toán học

57

Lương Việt  Hùng

56KT2

Ba

Toán học

58

Nguyễn Doãn  Kiên

56M3

Ba

Toán học

59

Đỗ Thị Ngọc  Lê

55TH3

Ba

Toán học

60

Phạm Văn Long

56CT1

Ba

Toán học

61

Mai Thị Nhinh

56QT1

Ba

Toán học

62

Nguyễn Bá Quyết

54M1

Ba

Toán học

63

Phạm Hữu Thắng

56MT1

Ba

Toán học

64

Thái Thị Thu Thảo

56C1

Ba

Toán học

65

Lưu Văn Thức

56H1

Ba

Toán học

66

Đồng Thị  Thương

56KT2

Ba

Toán học

67

Vũ Thị Thúy

56MT1

Ba

Toán học

68

Ngô Thị Hiền Trang

56CX3

Ba

Toán học

69

Nguyễn Phương  Trinh

56KT3

Ba

Toán học

70

La Anh Vũ

56H1

Ba

Toán học

71

Hoàng Hải Yến

55K1

Ba

Toán học

72

Nguyễn Thị Hương

54KTDN2

Ba

Toán học

73

Bùi Văn Hưng

54CT2

Ba

Toán học

74

Nguyễn Thị Hiền

54CT1

Ba

Toán học

75

Nguyễn Thành Danh

56GT2

Ba

Toán học

76

Phan Trọng Cường

56M1

Khuyến khích

Toán học

77

Tạ Vũ  Đại

56CT1

Khuyến khích

Toán học

78

Vi Ngọc Đức

56H2

Khuyến khích

Toán học

79

Nguyễn Việt Đức

56B1

Khuyến khích

Toán học

80

Lương Thị Thùy  Dương

56TĐ-BĐ

Khuyến khích

Toán học

81

Nguyễn Thị Thu Hà

56GT1

Khuyến khích

Toán học

82

Nguyễn Trung Hiếu

56H2

Khuyến khích

Toán học

83

Nguyễn Thị Hiếu

55TĐ-BĐ

Khuyến khích

Toán học

84

Phan Thanh Hoàn

56H1

Khuyến khích

Toán học

85

Lê Thị Hương

56MT1

Khuyến khích

Toán học

86

Nguyễn Thị Huyền

56N3

Khuyến khích

Toán học

87

Nguyễn Phạm  Khanh

56TH2

Khuyến khích

Toán học

88

Trần Thị Thu Khuyến

56K1

Khuyến khích

Toán học

89

Nguyễn Tùng  Lâm

56C3

Khuyến khích

Toán học

90

Đặng Thị Thuỳ  Linh

56N4

Khuyến khích

Toán học

91

Trần Thị Loan

56KT3

Khuyến khích

Toán học

92

Hoàng Văn  Lượng

56KTD2

Khuyến khích

Toán học

93

Đặng Văn Mạnh

54Đ1

Khuyến khích

Toán học

94

Nguyễn Phương  Nam

56M3

Khuyến khích

Toán học

95

Trịnh Thúy Nga

56MT1

Khuyến khích

Toán học

96

Bùi Thị  Nguyệt

56K2

Khuyến khích

Toán học

97

Nguyễn Văn Phúc

56M1

Khuyến khích

Toán học

98

Phan Văn  Sơn

55GT1

Khuyến khích

Toán học

99

Nguyễn Anh  Sơn

56C3

Khuyến khích

Toán học

100

Nguyễn Khắc  Thái

55TH3

Khuyến khích

Toán học

101

Nguyễn văn  Thành

56GT1

Khuyến khích

Toán học

102

Nguyễn Thị  Thịnh

56CX3

Khuyến khích

Toán học

103

Nguyễn Thị  Thu

56KT2

Khuyến khích

Toán học

104

Đặng Minh Trí

55C5

Khuyến khích

Toán học

105

Nguyễn Văn  Tuấn

56C4

Khuyến khích

Toán học

106

Hoàng Thanh Tùng

56H1

Khuyến khích

Toán học

107

Nguyễn Thế  Tùng

56TH3

Khuyến khích

Toán học

108

Lê Hoàng Việt

56N1

Khuyến khích

Toán học

109

Hoàng Tuấn Vũ

56GT2

Khuyến khích

Toán học

110

Tường Mạnh Toản

56CX3

Khuyến khích

Toán học

111

Hồ Minh Thúy

54TH2

Khuyến khích

Toán học

112

Lê Văn Tình

53CT1

Khuyến khích

Toán học

113

Đoàn Thị Sen

54TH2

Khuyến khích

Toán học

114

Trần Đức  Mạnh

53C-TL2

Nhất

Vật lý

115

Lê Văn Minh  Công

55C2

Nhất

Vật lý

116

Trần Quỳnh Giao

54GT2

Nhất

Vật lý

117

Đặng Quang  Chinh

55CT2

Nhì

Vật lý

118

Nguyễn Đắc  Đông

55C4

Nhì

Vật lý

119

Tô Duy Hoàn

55B2

Nhì

Vật lý

120

Dương Văn Thịnh

55C1

Nhì

Vật lý

121

Phạm Văn  Dũng

55C5

Ba

Vật lý

122

Phạm Xuân  Linh

53C-TL4

Ba

Vật lý

123

Chu Thị  Ngoan

55V2

Ba

Vật lý

124

Nguyễn Thị Bích Thơm

55TH1

Ba

Vật lý

125

Vũ Thị Thu  Thảo

54N2

Ba

Vật lý

126

Nguyễn Quang Hưng

54C-TL3

Khuyến khích

Vật lý

127

Vũ Thị Khuyên

55N2

Khuyến khích

Vật lý

128

Nguyễn Viết Phước

55C1

Khuyến khích

Vật lý

129

Trần Trường  Sơn

55C1

Khuyến khích

Vật lý

130

Phạm Ngọc Sơn

55C2

Khuyến khích

Vật lý

131

Nguyễn Ngọc Dũng

55CT1

Khuyến khích

Vật lý

132

Hồ Thị Trâm

53C-TL3

Khuyến khích

Vật lý

133

Phạm Thị Hồng Hạnh

54C-TL3

Khuyến khích

Vật lý

134

Vũ Thị Huế

54M2

Khuyến khích

Vật lý

135

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

53Đ1

Nhì

Cơ học đất

136

Nguyễn Thị Phương Thảo

54C-TL1

Ba

Cơ học đất

137

Nguyễn Trí Đạo

53CTN

Ba

Cơ học đất

138

Nguyễn Văn Văn

53B1

Khuyến khích

Cơ học đất

139

Trịnh Đắc Tuấn

53C-TL3

Khuyến khích

Cơ học đất

140

Nguyễn Quang  Chung

53C-TL3

Khuyến khích

Cơ học đất

141

Phạm Thị Hằng

54C-TL2

Khuyến khích

Cơ học đất

142

Hoàng Văn  Quyết

54Đ1

Khuyến khích

Cơ học đất

143

Phạm Hải Yến

53C-TL3

Khuyến khích

Cơ học đất

144

Nguyễn Viết Tùng

53NTC2

Khuyến khích

Cơ học đất

145

Nguyễn Thị  Trang

53C-TL4

Khuyến khích

Cơ học đất

146

Nguyễn Thị Thanh Mai

55CTN

Nhất

Cơ lý thuyết

147

Vũ Thị Thảo

54C-TL1

Nhất

Cơ lý thuyết

148

Ninh Duy Châu

54C-TL3

Nhì

Cơ lý thuyết

149

Trần Trường Sơn

55C1

Nhì

Cơ lý thuyết

150

Lê Công Đức

55C5

Nhì

Cơ lý thuyết

151

Vũ Gia Toàn

53C-TL4

Nhì

Cơ lý thuyết

152

Phạm Việt Anh

55C2

Ba

Cơ lý thuyết

153

Lê Thị Thu Hiền

55N1

Ba

Cơ lý thuyết

154

Lê Thị Thu Hương

55N2

Ba

Cơ lý thuyết

155

Nguyễn Văn Hường

55C4

Ba

Cơ lý thuyết

156

Lường Văn Bình

54C-TL3

Ba

Cơ lý thuyết

157

Tô Thị Huế

55B2

Ba

Cơ lý thuyết

158

Nguyễn Trọng Minh

55GT1

Ba

Cơ lý thuyết

159

Nguyễn Thị Nụ

55C3

Ba

Cơ lý thuyết

160

Phạm Văn Trình

55N1

Ba

Cơ lý thuyết

161

Nguyễn Thị Tuyến

55C2

Ba

Cơ lý thuyết

162

Nguyễn Văn Hùng

55C5

Ba

Cơ lý thuyết

163

Nguyễn Đăng Khánh Dương

55N1

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

164

Lê Thị Hồng

55N2

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

165

Trần Văn Khu

55C5

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

166

Nguyễn Hải Lâm

55C2

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

167

Hoàng Thanh Long

55C1

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

168

Chu Thị Ngoan

55V2

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

169

Đoàn Thị Nhài

55N2

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

170

Trần Thị Phương

55D2

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

171

Trần Thị Thanh

55N3

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

172

Triệu Đức Trọng

55N2

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

173

Dương Văn Thịnh

55C1

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

174

Nguyễn Thị Dung

55C3

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

175

Nguyễn Thị Hải Hà

55N1

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

176

Phạm Ngọc Sơn

55C2

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

177

Phạm Thị Trinh

55N2

Khuyến khích

Cơ lý thuyết

178

Tạ Đức Khởi

53CTL2

Nhất

Cơ học kết cấu

179

Lê Văn Tình

53CT1

Nhất

Cơ học kết cấu

180

Hoàng Đình  Chuẩn

54CTL3

Nhì

Cơ học kết cấu

181

Trần Văn Nam

53CT1

Nhì

Cơ học kết cấu

182

Nguyễn Trung Thảo

54CT2

Nhì

Cơ học kết cấu

183

Nguyễn Đức Tài

54CXD2

Nhì

Cơ học kết cấu

184

Đinh Duy Công

53CTL1

Ba

Cơ học kết cấu

185

Bùi Văn Duy

54Đ1

Ba

Cơ học kết cấu

186

Nguyễn Thị Luân

53HP

Ba

Cơ học kết cấu

187

Nguyễn Tràng Cường

52HP

Ba

Cơ học kết cấu

188

Trương Sỹ Hoàn

53CXD

Ba

Cơ học kết cấu

189

Dương Công Mạnh

53CTL4

Ba

Cơ học kết cấu

190

Phạm Đào  Luyện

53C-TL4

Nhất

Sức bền vật liệu

191

Trần Doãn  Ninh

53C-TL2

Nhì

Sức bền vật liệu

192

Nguyễn Quang  Thanh

53C-TL1

Nhì

Sức bền vật liệu

193

Hồ Văn  Hoàng

53C-TL4

Ba

Sức bền vật liệu

194

Nguyễn Đình  Trọng

53C-TL2

Ba

Sức bền vật liệu

195

Nguyễn Thị  Vân

53C-TL3

Ba

Sức bền vật liệu

 

Các tin khác