6/3/2014 5:20:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

   BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

             Số: 684/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những sinh viên đạt giải

tại kỳ thi Olympic cấp trường các môn học năm học 2013-2014


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Thủy lợi ban hành Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-ĐHTL ngày 02/5/2013 về việc ban hành “Quy định về thi Olympic môn học, miễn thi, công nhận điểm và điều chỉnh điểm thi những sinh viên tham dự kỳ thi Olympic quốc

Căn cứ kết quả thi Olympic cấp trường các môn học năm học 2013 - 2014;

Xét đề nghị của  Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,  

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1.  Nay cấp Giấy chứng nhận và thưởng cho 170 sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp trường các môn học: Toán học, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Cơ học đất, Thủy lực, Vật lý, Anh văn năm học 2013 - 2014 ( có danh sách kèm theo):

            Mức thưởng như sau:

                        19 giải nhất                            :           300.000 đồng/1giải

                        31 giải nhì                              :           200.000 đồng/1giải

                        57 giải ba                                :           150.000 đồng/1giải

                        63 giải khuyến khích :           100.000 đồng/1giải

            Điều 2. Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa, tài vụ, các Bộ môn, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 2;                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.                                                       

      Đã ký

                                                                                               

                                                                                        PGS.TS Trịnh Minh Thụ

   BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

             Số: 685/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những sinh viên đạt giải

tại kỳ thi Olympic Quốc gia các môn học năm  học 2013 -2014

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Thủy lợi ban hành Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-ĐHTL ngày 02/5/2013 về việc ban hành “Quy định về thi Olympic môn học, miễn thi, công nhận điểm và điều chỉnh điểm thi những sinh viên tham dự kỳ thi Olympic quốc

Căn cứ kết quả thi Olympic Quốc gia các môn học năm học  2013 - 2014;

Xét đề nghị của  Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,  

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1.  Nay tặng Giấy khen và thưởng cho cho 51 sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic Quốc gia các môn học: Toán học, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Cơ học đất, Thủy lực, Vật lý, Chi tiết máy, Ứng dụng tin học trong cơ học năm học 2013 – 2014 ( có danh sách kèm theo):

            Mức thưởng như sau:

3 giải nhì                    :           700.000 đồng

                        20 giải ba                    :           500.000 đồng

                        28 khuyến khích        :           200.000 đồng

            Điều 2. Tặng giấy khen và phần thưởng cho Đội tuyển đạt giải Đồng đội trong kỳ thi Olympic Quốc gia các môn học năm  học 2013- 2014 như sau:

-Đội tuyển Chi tiết máy - Đạt giải Ba - Mức thưởng: 700.000 đồng

-Đội tuyển Ứng dụng tin học trong cơ học - Đạt giải Ba - Mức thưởng:        700.000 đồng

-Đội tuyển Vật lý - Đạt giải Ba - Mức thưởng 700.000 đồng

            Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa, tài vụ, các Bộ môn, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.                                                             Đã ký

 

PGS.TS Trịnh Minh Thụ 

 

Các tin khác