7/14/2014 9:55:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giàm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010-NĐ-CP.
 

Các tin khác