3/11/2016 10:13:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP& PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 


           Số:  369/QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Hà nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy tại Hà Nội

học kỳ 1 năm học 2015-2016

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

                Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

                Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ – BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở  giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

                Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 về Ban hành Quy chế qun lý bng tt nghip trung hc cơ s, bng tt nghip trung hc ph thông, văn bng giáo dc đi hc và chng ch ca h thng giáo dc quc dân của Bộ Giáo dục và đào tạo;

                Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 về ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

                Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-ĐHTL ngày 13/9/2011 về ghi tên ngành vào bằng tốt nghiệp kỹ sư cho K49 trình độ đại học hệ chính quy;

                Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-ĐHTL ngày 27/12/2012 về ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp cho K50 trình độ đại học hệ chính quy; K43 trình độ đại học hệ VLVH và tương đương;

                Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-ĐHTL ngày 12/6/2013 về việc ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp cho K51 trình độ đại học hệ chính quy; K44 trình độ đại học hệ VLVH và tương đương; K53 trình độ đại học hệ Liên thông; K53 trình độ cao đẳng hệ chính quy;

                Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-ĐHTL ngày 25/6/2014 về ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp cho K52 trình độ đại học hệ chính quy; K45 trình độ đại học hệ VLVH và tương đương; K54 trình độ đại học hệ Liên thông; K54 trình độ cao đẳng hệ chính quy;

                Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-ĐHTL ngày 18/6/2015 về ghi tên ngành và chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp sinh viên trình độ đại học (K53 hệ chính quy, K46 và tương đương hệ VLVH, K55 hệ liên thông) và trình độ cao đẳng (K55 hệ chính quy);

                Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa,

QUYẾT ĐỊNH:

                Điều 1.    Nay công nhận tốt nghiệp cho trình độ Đại học hệ chính:

                                1.1./ Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Kỹ sư cho 1065 sinh viên, cấp Bằng Cử nhân cho 15 sinh viên khóa 53;

                                1.2./ Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Kỹ sư cho 95 sinh viên, cấp Bằng Cử nhân cho 02 sinh viên khóa 52;                           1.3./ Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Kỹ sư cho 20 sinh viên, cấp Bằng Cử nhân cho 02 sinh viên khóa 51;

                                1.4./ Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Kỹ sư cho 09 sinh viên khóa 50;

                                1.5./ Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Kỹ sư cho 04 sinh viên khóa 49;            

                                1.6./ Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Kỹ sư ngành 2 cho 10 sinh viên, cấp Bằng Cử nhân cho 06 sinh viên khóa 52;

                                1.7./ Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Kỹ sư ngành 2 cho 01 sinh viên khóa 51;

                                1.8./ Không công nhận tốt nghiệp cho 135 sinh viên khóa 49, 50, 51, 52, 53 ngành 1 và ngành 2 trình độ Đại học hệ chính quy do nợ Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng hoặc do không hoàn thành Học phần tốt nghiệp theo quy định.

                                (Danh sách kèm theo);

                Điều 2.    2.1./ Các sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được hưởng mọi chế độ hiện hành kể từ ngày ký quyết định;

                                 2.2./- Các sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do nợ chứng chỉ điều kiện (GDTC, GDQP) phải tự hoàn thành các học phần chưa đạt, và sau khi hoàn thành cần có đơn nộp cho Nhà trường để xét công nhận tốt nghiệp trong thời gian thực hiện chương trình đào tạo theo quy định;

                                        - Các sinh viên không hoàn thành Học phần tốt nghiệp theo quy định phải đăng ký thực hiện HPTN với đề tài khác ở những lần làm sau trong thời gian cho phép của chương trình đào tạo.

                                (Danh sách kèm theo);

                Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong các danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:                                          

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS Nguyễn Quang Kim

 

Các tin khác