12/22/2015 4:44:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

      

   Số: 1267 /KH-ĐHTL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

                 Hà nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2015-2016,

toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy

làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015-2016

 

 


Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 và toàn khóa học (2011 - 2015) đối với sinh viên K53 & sinh viên các khoá trước  hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ 1 (2015 – 2016) như sau:

I. Đối tượng sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện:

Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông hệ chính quy đang làm Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

II. Quy trình đánh giá

TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

Sinh viên hệ Đại học chính quy làm tốt nghiệp tại Cơ sở 2 và K53 Chương trình tiên tiến

Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông hệ chính quy làm tốt nghiệp tại Hà Nội và Viện ĐT& KHƯD miền Trung

1

Cá nhân từng sinh viên tự  đánh giá (theo mẫu M1)

21/12¸  22/12//2015

28/12 ¸   09/01/2016

2

Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm họp xét

23/12 ¸ 25/12/2015

12/01 ¸ 16/01/2016

3

Các khoa, Cơ sở 2, Viện đào tạo và khoa học ứng dụng miền Trung họp xét và tổng hợp kết quả (theo mẫu M2, M3) và gửi về phòng Công tác chính trị & QLSV

Trước ngày 10/01/2016

Trước ngày 24/02/2016

II. Một số lưu ý:

1. Tất cả các biểu mẫu và kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị các khoa, , Trung tâm Đào tạo quốc tế,  Cơ sở 2, Viện ĐT & KHƯD  miền Trungvà các lớp trong toàn trường lấy trên trang Web của trường   tại đây

2. Đề nghị các khoa, , Trung tâm Đào tạo quốc tế , Cơ sở 2, Viện ĐT & KHƯD.

- Nhận mẫu đánh giá kết quả rèn luyện (bằng File và bằng văn bản) tại Phòng Công tác chính trị & QLSV hoặc qua hộp thư điện tử, trên trang Web của trường.

- Nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.

- Chuyển bản tổng hợp đánh giá kết quả  rèn luyện về phòng Công tác chính trị & QLSV (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email: thuyp72002@tlu.edu.vn)

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH (để b/c);

- Các khoa, TT ĐTQT, Cơ sở 2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung ;

- Các lớp tốt nghiệp trong toàn trường;

- Trang Web trường;

- Lưu  VT, CTCT&QLSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ &

QUẢN LÝ SINH VIÊN

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Đặng Hương Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác