2/3/2015 4:14:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP& PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 


Số:     110          /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp sinh viên khóa 52 hệ đại học chính quy

chương trình tiên tiến

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

           

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

            Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ – BGDĐT ngày 16/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở  giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

            Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 về việc ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-ĐHTL ngày 12/8/2014 về ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy tại trường đại học Thủy lợi;

            Căn cứ kết luận cuộc họp xét tốt nghiệp cho khóa 52 chương trình tiên tiến ngày 21/01/2015;

            Căn cứ quyết định số 108/QĐ-ĐHTL ngày 27/01/2015 về việc ghi tên ngành vào bằng tốt nghiệp cho K52 trình độ đại học hệ chính quy chương trình tiên tiến;

            Căn cứ và kết quả  học tập của sinh viên khóa 52 hệ  Đại học chính quy chương  trình tiên tiến;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Giám đốc trung tâm Đào tạo Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. 1)  Nay công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Kỹ sư cho 45 sinh viên khóa 52 và 01 sinh viên K51 hệ Đại học chính quy chương trình tiên tiến (Danh sách 1kèm theo).

                        2) Chưa công nhận tốt nghiệp cho 04 sinh viên lớp 52CNK vì chưa đạt chứng chỉ giáo dục thể chất (Danh sách 2 kèm theo).

            Điều 2. - Các sinh viên tốt nghiệp có tên trong danh sách được hưởng mọi chế độ hiện hành kể từ ngày ký quyết định.

-                     Những sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp vì chưa đạt chứng chỉ giáo dục thể chất, khi đạt chứng chỉ GDTC phải làm đơn xin công nhận tốt nghiệp để Nhà trường xét tốt nghiệp với khóa sau                

            Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng Khoa Công trình, Trưởng Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Giám đốc trung tâm Đào tạo Quốc tế, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Bộ NN&PTNN (để b/c);
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT, CTCT&QLSV.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

GS.TS Nguyễn Quang Kim

 

 

Danh sách sinh viên K52 Chương trình tiên tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2015. Xem tại đây. 

Các tin khác