3/7/2014 9:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét học vụ cho sinh viên học theo tín chỉ họp ngày 27/02/2014, Nhà trường thông báo về việc xét học vụ học kỳ 1 (2013 – 2014) như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

------------------

Số: 131/TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc xét học vụ học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

cho sinh viên K51 ÷ K55 học theo tín chỉ

 

Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét học vụ cho sinh viên học theo tín chỉ họp ngày 27/02/2014, Nhà trường thông báo về việc xét học vụ học kỳ 1 (2013 – 2014) như sau:

1. Sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập ở học kỳ 1 (2013 – 2014):

1.1. Điều kiện cảnh báo học tập:

Sinh viên bị cảnh báo học tập ở học kỳ 1 (2013 – 2014) là sinh viên có học lực yếu ở học kỳ 1 (2013 – 2014) do phạm một trong các điều kiện sau (nhưng chưa rơi vào diện thôi học tại mục 2):

- Điểm trung bình chung học kỳ 1 (2013 – 2014) đạt dưới 0.80 (thang điểm 4) đối với K55, dưới 1.00 (thang điểm 4) đối với K51 ÷ K54;

- Điểm trung bình chung tích luỹ tính đến hết học kỳ 1 năm học 2013 – 2014  (thang điểm 4) đạt dưới 1.20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1.40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1.60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên năm thứ tư.

1.2. Các mức cảnh báo học tập:

- Cảnh báo học tập mức 1: Là sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 nhưng chưa bị cảnh báo học tập ở học kỳ trước liền kề.

- Cảnh báo học tập mức 2: Là sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 và đã bị cảnh báo học tập mức 1 ở học kỳ trước liền kề.

- Cảnh báo học tập mức 3 lần 1: Là sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 và đã bị cảnh báo học tập mức 2 ở học kỳ trước liền kề.

- Cảnh báo học tập mức 3 lần 2: Là sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 và đã bị cảnh báo học tập mức 3 ở học kỳ trước liền kề.

1.3. Xử lý với những sinh viên bị cảnh báo học tập:

- Đối với sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1 hoặc mức 2 hoặc mức 3 lần 1:

+ Sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1 hoặc mức 2: được tiếp tục học ở học kỳ 2 (2013 – 2014).

+ Sinh viên bị cảnh báo học tập mức 3 lần 1: được tiếp tục học ở học kỳ 2 (2013 – 2014) nếu có đơn cam kết (theo mẫu) nộp cho khoa chủ quản trước ngày 30/3/2014; sinh viên không nộp đơn cam kết đúng hạn, Nhà trường sẽ buộc sinh viên phải thôi học từ học kỳ 2 (2013 – 2014) và thực hiện theo mục 2 dưới đây.

Sinh viên bị cảnh báo học tập được tiếp tục học tại trường chỉ được phép đăng ký học tối đa 14 tín chỉ học trong học kỳ 2 (2013 – 2014), nếu đã đăng ký nhiều hơn 14 tín chỉ phải làm đơn rút bớt các tín chỉ đã đăng ký nhưng chưa bắt đầu học trong học kỳ 2 (2013 – 2014) và nộp cho phòng CTCT & Quản lý sinh viên (với SV tại Hà Nội) hoặc tại Ban Đào tạo & QLSV (với sinh viên học tại CS2) hoặc tại Phòng Đào tạo (với sinh viên học tại Viện ĐT & khoa học ứng dụng Miền Trung) trước ngày 30/3/2014. Nếu quá hạn, sinh viên vẫn đăng ký học vượt quá 14 tín chỉ Nhà trường sẽ khóa tài khoản đăng ký học và sinh viên sẽ không được học các môn học ở giai đoạn 2 92013 – 2014) từ ngày 02/4/2014.

- Đối với sinh viên bị cảnh báo học tập mức 3 lần 2: Sinh viên bị buộc thôi học từ học kỳ 2 (2013 – 2014) và thực hiện theo mục 2 dưới đây.

2. Sinh viên thuộc diện thôi học từ học kỳ 2 (2013 – 2014):

2.1. Điều kiện bị thôi học:

Sinh viên phạm một trong các điều kiện sau sẽ phải thôi học từ kỳ 2 (2013 – 2014):

- Không đăng ký học tập, tự ý bỏ học không có lý do trong kỳ 1 (2013 – 2014);

- Điểm trung bình chung học kỳ 1 (2013 – 2014) bằng 0.0 (thang điểm 4);

- Là sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập mức 3 lần 1 không nộp đơn cam kết tiếp tục học tại trường đúng hạn hoặc sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập mức 3 lần 2 tại mục 1.3.

2.2. Xử lý với những sinh viên thuộc diện bị thôi học:

- Sinh viên hệ cao đẳng thuộc diện thôi học & sinh viên hệ đại học thuộc diện thôi học nhưng không có nguyện vọng xuống học hệ cao đẳng: Được phép rút lại toàn bộ học phí các tín chỉ đã đăng ký học trong kỳ 2 (2013 – 2014) và nhận lại hồ sơ sinh viên tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên (với sinh viên học tại Hà Nội) hoặc tại Ban Đào tạo & QLSV (với sinh viên học tại CS2) hoặc tại Phòng Đào tạo (với sinh viên học tại Viện ĐT & khoa học ứng dụng Miền Trung) về địa phương.

- Sinh viên hệ đại học thuộc diện thôi học có nguyện vọng xuống học hệ Cao đẳng: Làm đơn (theo mẫu) và nộp về phòng CTCT & Quản lý sinh viên (kể cả sinh viên Cơ sở 2) trước ngày 30/3/2014 để Nhà trường xem xét; đồng thời sinh viên vẫn được tiếp tục theo học các môn học đã đăng ký trong học kỳ 2 (2013 – 2014), nếu các môn học này có trong chương trình đào tạo của hệ Cao đẳng. Với những môn học không có trong chương trình đào tạo của hệ Cao đẳng mà sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ 2 (2013 – 2014), sinh viên làm đơn xin hủy các môn học này tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên trước ngày 30/3/2014.

 

 Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- ĐTN, HSV, các P, K, CS2, Viện MTrung;

- Các lớp K51, K52, K53, K54, K55;

- CVHT K51, K52, K53, K54, K55;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

Các tin khác