4/28/2014 2:40:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                   

Số: 513 /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về miễn giảm học phí cho sinh viên kỳ 2(2013-2014)


 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn 100% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ 2(2013-2014) cho 542 sinh viên hệ chính quy (Danh sách 1).

              Giảm 50% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ 2(2013-2014) cho 35 sinh viên hệ chính quy (Danh sách 2).

Điều 2. Nay cho 4 sinh viên hệ chính quy học theo chương trình tiên tiến, 2 sinh viên hệ liên thông được đóng học phí bằng học phí chương trình đại học truyền thống các môn học lần đầu trong học kỳ 2(2013- 2014) (Danh sách 3).

Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng các khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS TRỊNH MINH THỤ

 

 

 

 

 Danh sách xem tại đây

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                   

Số: 592/QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về miễn giảm học phí cho sinh viên kỳ 2(2013-2014) - bổ sung

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn 100% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ 2(2013-2014) cho 03 sinh viên hệ chính quy (Danh sách 1).

Điều 2. Nay cho 01 sinh viên hệ chính quy học theo chương trình tiên tiến được đóng học phí bằng học phí chương trình đại học truyền thống các môn học lần đầu trong học kỳ 2(2013- 2014) (Danh sách 2).

Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng các khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã k‎ý)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.Trịnh Minh Thụ

 

  
 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                   

Số: 686 /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung miễn giảm học phí cho sinh viên kỳ 1(2013-2014)

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn 100% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ 1(2013-2014) cho 36 sinh viên hệ chính quy (Danh sách 1).

Giảm 50% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ 1(2013-2014) cho 06 sinh viên hệ chính quy (Danh sách 2).

Điều 2. Nay cho 01 sinh viên hệ chính quy học theo chương trình tiên tiến được đóng học phí bằng học phí chương trình đại học truyền thống các môn học lần đầu trong học kỳ 1(2013- 2014) (Danh sách 3).

Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng các khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG

 

(đã k‎ý)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.Trịnh Minh Thụ