1/5/2017 10:51:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 

THÔNG BÁO

Phát tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017

cho sinh viên đang học tại trường năm học 2016 - 2017  

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu -2017, trường Đại học Thuỷ lợi hỗ trợ cho sinh viên đang học tại trường năm học 2016 – 2017 như sau:

1.      Kinh phí hỗ trợ: 50.000 đồng/sinh viên

2.      Địa điểm nhận kinh phí hỗ trợ: Phòng Tài vụ - Tầng 2 nhà Hành chính A1

3.      Kế hoạch thực hiện:

* Buổi sáng thứ Ba (10/01/2017)

-         Từ 8h00 đến 9h30: Phát cho K54

-         Từ 9h30 đến 11h00: Phát cho K55

* Buổi chiều thứ Ba (10/01/2017)

-         Từ 14h00 đến 15h30: Phát cho K56

-         Từ 15h30 đến 17h00: Phát cho K57

* Buổi sáng thứ Tư (11/01/2017)

-         Từ 8h00 đến 9h30: Phát cho K58

-         Từ 9h30 đến 11h00: Phát cho các lớp hệ VLVH đang học tại trường

4. Yêu cầu:

- Lớp trưởng các lớp đến nhận tiền cho lớp theo đúng kế hoạch trên.

- Khi đến nhận tiền, yêu cầu mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân để kiểm tra.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các Khoa, TT, P5;

- Các lớp trong toàn trường;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QUẢN LÝ SINH VIÊN 

(Đã ký)

 

Đặng Hương Giang

 

 

 

Các tin khác