12/30/2016 11:21:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 
 

       

      

Số: 1454/KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng,

liên thông hệ chính quy & đại học hệ vừa làm vừa học

học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 
 

  

 

Nhà trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG XÉT GIAO THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP.

- Đại học hệ chính quy (trừ chương trình tiên tiến): K55 khối ngành kinh tế; K54 trở về trước;

- Cao đẳng hệ chính quy: K56 và các khóa trước;

- Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy: K55 trở về trước;

- Đại học hệ vừa làm vừa học: K47 và các khóa trước.

2. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP.

            Tính đến thời điểm nộp đơn và xét giao thực hiện Học phần tốt nghiệp, sinh viên phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

     - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật từ cấp trường trở lên;

     - Điều kiện về học tập: Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định, trong đó:

+ Đối với sinh viên hệ chính quy học theo tín chỉ: không có tín chỉ môn học dưới điểm D (không tính tín chỉ GDQP, GDTC, môn học tự chọn không tính điểm tốt nghiệp và tín chỉ học chương trình thứ hai) đồng thời có điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.00 trở lên (thang 4).

+ Đối với sinh viên hệ VLVH: không có học phần môn học có điểm dưới 5.

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP.

TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

Bậc đại học hệ VLVH

Bậc ĐH, CĐ, LT hệ chính quy

1

Xét giao thực hiện Học phần tốt nghiệp

06/02/2017 ÷ 10/02/2017

20/02/2017 ÷ 24/02/2017

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ làm tốt nghiệp

13/02/2017 ÷ 17/02/2017

27/02/2017 ÷ 03/3/2017

3

Thời gian thực hiện Học phần tốt nghiệp

20/02/2017 ÷ 26/5/2017

06/3/2017 ÷ 12/5/2017 (CĐ)

06/3/2017 ÷ 09/6/2017 (ĐH, LT)

4

Chấm, bảo vệ Học phần tốt nghiệp

29/5/2017 ÷ 11/6/2017

15/5/2017 ÷ 28/5/2017 (CĐ)

12/6/2017 ÷ 25/6/2017 (ĐH, LT)

5

Lễ tốt nghiệp và thủ tục ra trường

24/7/2017 ÷ 28/7/2017 

4. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP.

a. Sinh viên làm tốt nghiệp theo đúng khóa học (K55 đại học chính quy khối ngành Kinh tế, K56 cao đẳng và K47 đại học VLVH): không phải làm đơn, nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện Học phần tốt nghiệp trước khi bắt đầu làm tốt nghiệp.

b. Sinh viên làm tốt nghiệp không theo đúng khóa học (sinh viên không thuộc đối tượng ở mục a), sinh viên học văn bằng 2 và sinh viên đại học hệ VLVH được chỉnh sửa lại ĐATN do có điểm bảo vệ ĐATN không đạt ở lần bảo vệ trước: làm đơn đăng ký làm tốt nghiệp (theo mẫu 1a hoặc mẫu 1b) và nộp về khoa, trung tâm chủ quản hoặc Ban đào tạo & CTSV – Cơ sở 2 hoặc phòng Đào tạo - Viện khoa học và ứng dụng miền Trung trước mỗi đợt xét giao làm tốt nghiệp ít nhất 01 tuần để Nhà trường xem xét. Riêng sinh viên đại học chính quy học theo tín chỉ phải nộp kèm thêm bản đăng ký các môn học tự chọn tính điểm tốt nghiệp (mẫu 2).

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, ĐTN, HSV;

- Các khoa, TT, P3, CS2, Viện ĐT&KHUD M.Trung;

- K55 ĐH khối KT, 56CĐ & SV các khóa trước;

- Các lớp hệ VLVH tuyển sinh từ 2012 trở về trước;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS.  TRỊNH MINH THỤ

                                                                                                                            
Mẫu 1a: tải về
Mẫu 1b: tải về
Mẫu 2: 
tải về
 
 

Các tin khác