12/22/2016 3:52:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh phòng họp và thời gian họp lớp tháng 12 năm 2016

 
 

 


Để phục vụ cho công tác chuyên môn, nhà trường điều chỉnh lịch họp và phòng họp của một số lớp như sau:

1. Điều chỉnh lịch trong tháng 12 năm 2016, các tháng tiếp theo các lớp vẫn họp theo lịch và phòng họp như kế hoạch đầu năm học.

                               

Lớp

Sĩ số

Giảng đường cũ

Giảng đường điều chỉnh

Giờ họp

54B1

33

102-B4

347-A3

7h-7h50'(tiết 1)

54M-TBLD

17

7h55'-8h45'(tiết 2)

55B1

52

8h50-9h40(tiết 3)

55M-TBLD

37

9h45-10h35(tiết 4)

56B1

53

10h40-11h30(tiết 5)

56V1

42

11h35-12h25(tiết 6)

55KTD-HTĐ

23

232-A4

335-A3

9h45-10h35 (tiết 4)

56CTĐ

54

232-A4

11h35-12h25 (tiết 6)

58TĐ-BĐ

17

232-A4

17h30-18h20 (tiết 12)

57QT2

55

206-B5

424-A4

7h00-7h50 (tiết 1)

Các tin khác